• Together through life.
  ชาวสระแก้วสุขภาพดี
  ด้วยวิถีพอเพียง
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
  ประกาศเจตนารมณ์
  "สาธารณสุขสระแก้วใสสะอาด
  ร่วมต้านทุจริต"
  1 ธันวาคม 2564
 • ศูนย์รวมข้อมูล
  เพื่อติดต่อราชการ
  คลิกเพื่อดูข้อมูล!
10 ส.ค.
แจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสืบราคาวัสดุทางทันตกรรมสำหรับสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยได้จัดประชุมจัดซื้อร่วมวัสดุทันต[...] . อ่านต่อ

สสจ.สระแก้ว ยิ้มต้อนรับ กระชับฉับไว ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์บริการ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนชาวสระแก้ว.

ค่านิยมร่วม MOPH-SK : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจการบริการที่ดี เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา